•    Kundtjänst 08-580 132 20
 • Snabb leverans (3-7 vardagar)
 • Frakt från 32:-
 • Fraktfritt på ordrar över 1000:-
 • Nöjda kunder 
 • From 1/1-2023 kommer vi att ha stängt på söndagar.

Cart  Din varukorg är tom!

1. Allmänt

Denna integritetspolicy avseende integritet och marknadsföring beskriver Tygvaruhuset Stockholm AB, org. nr 556923-0682, Nettovägen 1, 175 41, Järfälla, e-postadress [email protected], samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Tygvaruhuset tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp och övrigkontakt med Tygvaruhuset, såsom besök på webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig

Tygvaruhuset är personuppgiftsansvarig för Tygvaruhuset behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Tygvaruhuset samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Tygvaruhuset, besöker Tygvaruhuset hemsida eller när du på annat sätt har kontakt med Tygvaruhuset.

3.3 Tygvaruhuset samlar in uppgifter du lämnar till oss, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Tygvaruhuset webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Tygvaruhuset samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Tygvaruhuset webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Tygvaruhuset behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Tygvaruhuset dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Tygvaruhuset och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag förmarknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Tygvaruhuset baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det häravsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom för enklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Tygvaruhuset samt ditt intresse av våraerbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresse avvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Tygvaruhuset behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Tygvaruhuset ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller tillexempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Tygvaruhuset, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Tygvaruhuset varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Uppgifter om dina inköp

Två år efter att du senast varit aktiv hos Tygvaruhuset, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Tygvaruhuset kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tygvaruhuset rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 Tygvaruhuset sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Tygvaruhuset.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Tygvaruhuset kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom leverantörer av betal- och kommunikationstjänster.

9.2 Tredje part som Tygvaruhuset lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Tygvaruhuset tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Tygvaruhuset avtal med dig som kund.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Tygvaruhuset om det är nödvändigt för att följa gällande lagkraveller krav från myndigheter, för att tillvarata Tygvaruhuset rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andrasäkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Tygvaruhuset kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Tygvaruhuset leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Tygvaruhuset vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Tygvaruhuset har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Tygvaruhuset kommer i sådant fall underrätta dig.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Tygvaruhuset har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mototillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter om dig som kund sparas i en databas som är skyddad genombehörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 Tygvaruhuset ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Tygvaruhuset kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
   
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
   
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
   
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Tygvaruhuset kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart formattill en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända motpersonuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected]. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandlapersonuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies.

14. Kontaktinformation

14.1 Tveka inte att kontakta oss via [email protected] om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Produkter